Tekniske anlegg

Tekniske anlegg

Elektriske anlegg

Se i sikringsskapet, vurder hvor mange fordelingskurser som finnes og størrelsen på disse og hovedsikringene. Er det skrusikringer eller automatsikringer? Alle sikringsskap skal ha en liste over kursfordelingene. Se på ledningsnettet, brytere og stikkontakter i boligen, og vurder om disse komponentene (eller noen av dem) er gamle eller fornyet. Et ryddig sikringsskap er en god indikator. Er det mange nok fordelingskurser? Har boligen alternative oppvarmingsmuligheter? Foreligger det samsvarserklæring fra godkjent elektriker?

Røranlegg

Kontroller røranlegget der det ligger åpent. Galvaniserte vannrør er gamle, og man må regne med å skifte dem ut pga. gjengroing. Avløpsrør er som regel i soil støpejern eller i plast. Utvendig ble det, fram til slutten av 1960-årene, benyttet sementrør. Slike gamle sementrør må man regne med å måtte skifte.

Ventilasjonsanlegg

Eldre bygninger har som regel oppdriftsventilasjon. Frisklufttilførslen er da gjerne basert på lufting gjennom vinduer, eller gjennom klaffventiler i ytterveggene. Nyere bebyggelse har ofte vifteanlegg. Vær oppmerksom på at det skal være ventilasjon over tak fra våtrom, alternativt lufting gjennom yttervegg med elektrisk vifte.

Oppvarming

Hva er oppvarming i bygningen basert på? Gamle elektriske panelovner har som regel dårlig effekt og er dyre i drift. Kanskje bygningen har parafinbrennere eller sentralvarmeanlegg? Gamle anlegg kan trenge fornyelse. Er det dagtank, tank i kjelleren eller nedgravd tank ute? Sjekk størrelse og alder, og vær oppmerksom på at det finnes egne forskrifter for bruk av oljetanker. Ildsteder for fast brensel: Sot utvendig og rundt ildstedet på peiskappen eller tilsvarende kan tyde på dårlig trekk.

Piper

Se på feieduken i bunnen av pipen om det finnes sotstriper etter vann, det skal helst ikke forekomme. Se også på pipen over tak, og sjekk om det viser tegn til forvitring eller har pussavflassing. Kontrollér om det er atkomst for feieren på taket til pipen for normal feiing. Det skal være stige på taket med atkomst helt til pipen. Alternativ feiemulighet er via feieluke på loftet.

Benytt vårt kontaktskjema dersom du har spørsmål knyttet til våre tjenester.